AktuálněUzavření MŠ v době letních prázdnin

V době letních prázdnin od 13. 7. do 14. 8. 2020 bude MŠ z provozních důvodů uzavřena.
STANOVENÍ PODMÍNEK PROVOZU MŠ V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude celý provoz, denní činnosti a stravování dětí v odlišném režimu, než za běžného provozu. Veškerá opatření, která tímto budou nastavena, vychází z metodiky MŠMT a KHS Zlín a jsou nastavena tak, aby byla v našem provozu proveditelná a zároveň ochránila zdraví dětí, personálu, školy i rodičů.

Je nezbytné, abychom všichni důsledně daná opatření dodržovali a tím předešli případné nákaze.

OPATŘENÍ MŠ:


I. PŘED BUDOVOU MŠ

- Minimalizovat shromažďování osob

- Dodržovat odstupy 2 metry

- Všechny osoby s ochrannou rouškou

II. VSTUP DO MŠ

- DOPROVOD DÍTĚTE – pouze s rouškou, u vchodu dezinfekce rukou, případně vstup v rukavicích

- DÍTĚ – v prostorách MŠ a zahrady roušku mít nemusí, dezinfekci u vchodu nepoužívá (umyje si ruce ihned po příchodu před vstupem do třídy)

- DOPROVOD DÍTĚTE – ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – odevzdá při prvním vstupu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - bez toho nebude dítě přijato do MŠ (ke stažení nad tímto textem). V případě, že dítě přeruší docházku na pět kalendářních dní za sebou, čestné prohlášení podepisuje zákonný zástupce nové

III. POHYB PO BUDOVĚ

- Dodržování rozestupů po celé budově

- Omezit pobyt na nezbytně nutnou dobu, doprovod dítěte pouze jednou osobou

IV. PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

- V šatnách maximální počet : 2 doprovázející osoby ₊ 2 děti. Před šatnami je nutné dodržování rozestupů 2 metry. Prosíme rodiče, aby tyto počty dodržovali a zároveň, aby pobyt v šatnách omezili na nezbytně nutnou dobu a tím bylo možné prostřídat všechny příchozí děti. Před předáním učitelce bude dítěti preventivně měřena bezkontaktně tělesná teplota,  doprovázející osoba dítěti sundá roušku, uzavře do sáčku a odloží do skříňky. Po předání dítěte učitelce, před vstupem do třídy, si dítě půjde umýt ruce. Doprovázející osoba nevstupuje do třídy, odchází, umývání rukou u dětí má v kompetenci učitelka.

V. VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

(11:45 - 12:00 hod. a 14:00 -16:00 hod.)

- DOPROVOD DÍTĚTE – při vstupu dezinfekce rukou, pouze v roušce, omezit pobyt na nezbytně nutnou dobu. Vyzvedávání bude probíhat – na školní zahradě, v případě nepříznivého počasí v šatnách (stejný režim dodržování počtu osob jako při ranním předávání)

VI. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

- Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek

- Je nutné zamezit samoobslužnému režimu dětí při stravování, tzn. dětem vydávat příbory, nalévat
polévku, nalévat nápoje, nepřipustit společné talíře například s ovocem a zeleninou

VII. OSTATNÍ

- Po dobu opatření si děti do MŠ NESMÍ nosit žádné osobní hračky

- Všechny věci ve skříňkách musí být uloženy v batůžcích, případně taškách pro umožnění desinfekce skříněk

- V případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu), je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu (telefonicky, e-mailem)

- V případě, že se u dítěte po dobu pobytu v MŠ objeví příznaky infekčního onemocnění, bude  umístěno do izolace, bude informován zákonný zástupce, který si své dítě musí neprodleně vyzvednout

- Upozorněte své děti na omezené množství hraček ve třídách z důvodu každodenní desinfekce

- Naučte své děti umývat si ruce mýdlem po dobu 20 - 30 vteřin, např. s říkankou a následně desinfikovat

- Upozorněte své děti, že oproti normální situaci si nemůžou samy nabírat pití, musí požádat personál

- Děti dostanou každý týden na vyprání pyžamko

- Pro zajištění co nejmenšího kontaktu mezi třídami budou sourozenci umístěni do jedné třídy - informace při nástupu do MŠ

Pletení pomlázky

Masopust 

Muzikoterapie