Ročníkové práce

Ročníková práce (RP) je samostatná práce žáka, kterou vypracovává pod vedením učitele.

Téma RP si žák volí sám podle svého zájmu a zaměření. 

Cílem je naučit žáky samostatně pracovat s informačními zdroji, formulovat, prezentovat a obhajovat své myšlenky, názory a závěry před posluchači.