Organizace výuky

Škola se otevírá v 7:15, vyučování začíná v 7:40. Odpolední vyučování probíhá dle rozvrhů.

Po skončení vyučování mohou žáci pracovat v počítačové učebně nebo školním klubu.

Změny týkající se začátku a konce vyučování (odpadlé hodiny) oznamuje rodičům třídní učitel prostřednictvím žákovské knížky. V době vyučování nesmí žáci opouštět školní budovu.

Ve výjimečných případech (nemoc, návštěva lékaře) je odchod z budovy možný pouze v doprovodu zaměstnanců nebo rodičů.

Časové rozvržení vyučovacího dne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.40-8.25

8.35-9.20

9.40-10.25

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

13.20-14.05

14.15-15.00

15.10-15.55

Učební plán ZŠ Tupesy platný pro školní rok 2019/2020

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "MRAVNOST - LIDSKOST - VZDĚLANOST".

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Český jazyk a literatura889884455
Anglický jazyk113333433
Německý jazyk

222
Matematika455555445
Informatika
0,50,5
Prvouka222

Přírodověda


12Vlastivěda


22Občanská výchova
1111
Výchova ke zdraví
1
11
Tělesná výchova22,52,5222222
Zeměpis
2221
Dějepis
2222
Přírodopis
2221
Hudební výchova111111111
Výtvarná výchova111222112
Fyzika
2221
Chemie


22
Volitelné předměty

211
Pracovní činnosti111111111
Celkem týdně202225252629303231

Povinně volitelné předměty 

7. třída

  • informatika (1)
  • přírodovědná praktika (1)
8. třída
  • mediální výchova (1)
9. třída
  • cvičení z českého jazyka (1)
Nepovinné předměty
  • individuální edukace / nápravy poruch učení (1.-7.tř.)
  • náboženství (1.-9.tř.)