Organizace výuky

Škola otevírá v 7:15, vyučování začíná v 7:40. Odpolední vyučování probíhá podle platných rozvrhů hodin.

Po skončení vyučování se žáci mohou zapojit do školního programu pro volný čas v rámci školního klubu.

Změny týkající se začátku a konce vyučování (odpadlé hodiny) oznamují rodičům třídní učitelé elektronicky - prostřednictvím informačního systému školy. 

Časové rozvržení vyučovacího dne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.40-8.25

8.35-9.20

9.40-10.25

10.35-11.20

11.30-12.15

12.25-13.10

13.20-14.05

14.15-15.00

15.10-15.55

Učební plán ZŠ Tupesy - školní rok 2023/2024

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "MRAVNOST - LIDSKOST - VZDĚLANOST".


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Český jazyk a literatura889884455
Anglický jazyk113333433
Další cizí jazyk

222
Matematika455555445
Informatika
0,50,5
1111
Prvouka222

Přírodověda


12Vlastivěda


21Občanská výchova
1111
Výchova ke zdraví
1
1
Tělesná výchova22,52,5222222
Zeměpis
2221
Dějepis
2212
Přírodopis
2221
Hudební výchova111111111
Výtvarná výchova111222112
Fyzika
2221
Chemie


22
Volitelné předměty

111
Pracovní činnosti111111111
Celkem týdně202225252629303231

Volitelné předměty:

7. třída: přírodovědná praktika (1) / 8. třída: mediální výchova (1) / 9. třída: cvičení z českého jazyka (1)

Nepovinné předměty:

náboženství: 1. + 2. třída: úterý 11.30 - 12.15 / 3. třída: středa 12.25-13.10 / 4. třída: čtvrtek 12.25-13.10 / 5.-9.tř. čtvrtek  15.45-16.30.