Projekty

Moderní škola ZŠ Tupesy 

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt je také zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Stav projektu

Projekt byl ve školním roce 2015/2016 realizován.

Dovybavení školní knihovny a zřízení čtenářského klubu v ZŠ Tupesy

Cíl projektu

​Dovybavením školní knihovny a zřízením čtenářského klubu chceme zvýšit zájem dětí o čtení, o aktivní vyhledávání informací a podpořit tak rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a současně působit pozitivně na vztah dětí ke knihám, vědění a sebevzdělávaní.

Díky novému vybavení školní knihovny rozšíříme její otevírací dobu a budeme ji moci ještě ve větší míře využívat v rámci vyučování, při čtenářských dílničkách a při činnosti školní družiny, školního klubu a komunitní školy.

Stav projektu

Projekt byl realizován ve školním roce 2015/2016.

Relaxační koutek na ZŠ Tupesy

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavení školního klubu ZŠ Tupesy moderními didaktickými pomůckami, gymnastickými, rehabilitačními a relaxačními sestavami. Chceme tak podpořit optimální rozvoj pohybových schopností dětí a vytvořit jim bezpečný prostor pro zdokonalování dovedností jemné a hrubé motoriky. Vytvořit „relaxační koutek“ - příjemné prostředí pro aktivní odpočinek, relaxaci a regeneraci ve školním klubu a podpořit tak smysluplné trávení volného času.

Stav projektu

Projekt byl realizován ve školním roce 2014/2015.

Zpíváme a hrajeme z vesela

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavení tříd prvního stupně ZŠ Tupesy hudebními nástroji a ostatními pomůckami, které budou sloužit k rozvoji hudebních vloh a aktivit dětí školy v Tupesích.

Stav projektu

Projekt byl realizován ve školním roce 2014/2015.

Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím ICT

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na vytváření lepších podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a podporu vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků v oblastech:

  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Velmi důležitou oblastí je zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků, konkrétně Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Poslední oblastí je vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

  • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Těchto cílů chceme dosáhnout vytvořením lepších materiálních podmínek pro žáky i pedagogy školy. Projektový záměr je v souladu se ŠVP školy a vychází z Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace na roky 2010 - 2013.

Stav projektu:

Projekt byl realizován v období 1.9.2011 - 28.2.2014.

Mikroregionální liga míčových her

Cíl projektu

Nabídnout  dětem z mikroregionu Buchlov několikrát do roka sportovní vyžití v turnajích různorodých míčových her, vytvářet tak pozitivní vztah ke sportu a směřovat děti k zdravému životnímu stylu. Naším cílem je také podpořit smysluplné trávení volného času ve sportovních kroužcích, vytvořit platformu pro pozitivní "soupeření" srovnatelných typů škol a využít ji k výměně sportovních a pedagogických zkušeností mezi kantory. V neposlední řadě chceme poskytnout kvalitní sportovní vybavení i dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a umožnit jim tak optimálně rozvíjet jejich sportovní talent.

Stav projektu

Projekt byl finančně podpořen grantem nadace DKS na podporu školství a zájmové činnosti v červnu 2011 a v současné době je na ZŠ Tupesy realizován.

Podpora čtenářské gramotnosti na prvním stupni ZŠ

Cíl projektu

Vytvořit podmínky pro přirozený rozvoj čtenářské gramotnosti u nejmenších žáků naší školy. Prostřednictvím vhodně zvolených, atraktivních knih v mobilní knihovně formovat schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování individuálních studijních cílů. Přispět tak rozvoji osobních schopností a vědomostí a umožnit optimální rozvoj dítěte. 

Podpořit projektové vyučování a skupinovou výuku.

Každoročně dovybavovat mobilní knihovnu potřebnými publikacemi s přihlédnutím k aktuálně probíhajícím dlouhodobým projektům, studijním zájmům dětí a pedagogů.

Stav projektu

Projekt byl finančně podpořen grantem nadace DKS na podporu školství a zájmové činnosti v prosinci 2010 a v současné době je realizován na prvním stupni ZŠ Tupesy.