Školní parlament

Školní parlament (ŠP) je důležitý nástroj žáků, kterým mohou ovlivňovat chod školy. 

Stanovy školního parlamentu:

 1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
 2. Z každé třídy v 6.- 9. ročníku se volí dva zástupci.
 3. Školní parlament se schází minimálně jednou za dva měsíce.
 4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s pedagogem, koordinátorem školního parlamentu.
 5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden pedagog.
 6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce ŠP.

Školní parlament má právo:

 1. vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 2. podílet na přípravě akcí školy
 3. přednášet své návrhy vedení školy i vyučujícím

Cíle školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, pedagogy, vedením školy.
 2. Předcházet nežádoucím školním jevům (šikana, ničení majetku školy...).
 3. Pomáhat s organizací akcí reprezentující školu.
 4. Řešit návrhy žáků na zlepšování školního prostředí.