Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení aktivních žáků do života školy.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy.

Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.

Školní parlament je se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana.

Svou činnost Školní parlament zaměřuje na:

 • vzájemnou pomoc žáků
 • pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí
 • podíl při organizování chodu školy

Školní parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
 • být reprezentantem školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

Cíl Školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy.

 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení majetku školy.

 3. Pomáhat s organizací školních akcí.

 4. Řešit připomínky a návrhy žáků na kvalitnější chod školy.

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Tupesy:

 1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.

 2. Z každé třídy v 6.- 9. ročníku se volí dva zástupci.

 3. Školní parlament se schází jednou za měsíc.

 4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní parlament.

 5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel.

 6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

Pravidla chování na půdě Školního parlamentu

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.

 2. Řešit školní problémy.

 3. Spolupracovat v týmu.

 4. Zúčastňovat se schůzek.

Školní parlament je důležitý nástroj žáků, kterým mohou ovlivňovat chod školy. Seznamte se jeho prostřednictvím s názory žáků na život v naší škole.