Přijímací řízení na SŠ

Základní informace o přijímacím řízení na SŠ - 2023/2024

Termín podání přihlášky:

od 1. do 20. února 2024

Termín podání přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou:

do 30. listopadu 2023

Počet přihlášek na střední školy:

3Termíny zkoušek ve školním roce 2023/2024

Jednotné zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2024 - pro čtyřleté obory vzdělání, 16. dubna 2024 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 15. dubna 2024 - pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín: 29. dubna 2024

2. termín: 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát.

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví minimálně 2 termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu od 2. do 15. ledna 2024.

Důležité informace a změny:

 • Zvýšení počtu na 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.
 • Zachování počtu 2 přihlášek do oborů s talentovou zkouškou.
 • Pořadí škol se v přihlášce nově uvádí podle preference (důraz na co nejpečlivější výběr oboru při podání přihlášky - po uplynutí termínu pro podání přihlášky již nelze pořadí měnit), na všech přihláškách jsou obory ve stejném pořadí.
 • Termín pro podání přihlášky: 20. února 2024 (nejdříve 1. února 2024).
 • Součástí přihlášky jsou prosté kopie dokladů stanovených vyhláškou.
 • Možnosti podání přihlášky (rovnocenné formy).
 • Plně digitalizovaná přihláška (prostřednictvím informačního systému) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (stvrzením přihlášky je přihláška podána do všech škol).
 • Částečně digitalizovaná přihláška formou výpisu z informačního systému (není třeba prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace) - vygenerovaný výpis se odesílá běžným způsobem do škol).
 • Papírový tiskopis přihlášky - listinná přihláška se shodným pořadím oborů na všech tiskopisech.
 • Dosavadní podpis uchazeče se nahrazuje čestným prohlášením podávající osoby (nezletilý uchazeč souhlasí s podáním a obsahem).
 • Místo konání jednotné zkoušky určí Centrum 1. března, a to jednu ze škol s oborem vzdělání s MZ, kam se uchazeč hlásí.
 • Na oba termíny může být určena stejná škola.
 • Pozvánku zasílá uchazeči ředitel SŠ nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.
 • Uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru s MZ, má právo konat dva termíny JPZ.
 • Průběh a délka JPZ (nezměněno).
 • Český jazyka a literatura (60 minut).
 • Matematika a její aplikace (70 minut).

Informace k přijímacímu řízení najdete také na novém webu - www.prihlaskynastredni.cz

.Kde hledat informace o středních školách?

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
Mnoho užitečných informací je na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.zkola.cz, www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz